Chứng nhận giảng viên huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Là mẫu giấy chứng nhận được cục trưởng cục an toàn lao động cấp cho Bà Cao Thị Hoàng Luận, chứng minh năng lực trở thành giảng viên huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.