Hoạt động huấn luyện an toàn lao động

Trang chủ > Huấn luyện an toàn lao động > Hoạt động huấn luyện an toàn lao động

Hoạt động huấn luyện an toàn lao động (ATLĐ) là một quá trình giáo dục và hướng dẫn nhằm đảm bảo rằng người lao động hiểu rõ về các nguy cơ và biện pháp an toàn trong môi trường làm việc của họ.