Quản lý an toàn

Trang chủ > Huấn luyện an toàn lao động > Quản lý an toàn

Quản lý ATLĐ chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì các chính sách an toàn lao động trong doanh nghiệp. Chính sách này định rõ các quy tắc, biện pháp an toàn và mục tiêu để bảo vệ sức khỏe và an toàn của người lao động.