Đối với nhân viên

Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo để mọi người có thể phát huy hết khả năng của mình.

Đối với xã hội

Luôn ý thức lợi ích của Nam Việt gắn liền với lợi ích xã hội và những hoạt động đóng góp cho xã hội là một phần trách nhiệm của chúng tôi.

SỨ MỆNH

Để thực hiện tốt sứ mệnh của đơn vị, ban lãnh đạo cũng như các cán bộ, chuyên viên, giảng viên của An Toàn Nam Việt luôn nỗ lực hướng đến sự chuyên nghiệp trong công tác hoạt động nghiệp vụ, nâng cao chất lượng chuyên môn.

HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA CHÚNG TÔI

GIÁ TRỊ CỐT LÕI