Diễn tập ứng phó

Trang chủ > Huấn luyện an toàn lao động > Tình huống Khẩn Cấp > Diễn tập ứng phó

Diễn tập giúp kiểm tra và đánh giá hiệu quả của kế hoạch ứng phó hiện tại. Các kịch bản giả định giúp xác định điểm mạnh và yếu, từ đó cải thiện kế hoạch ứng phó và tăng cường sự sẵn sàng cho các tình huống khẩn cấp.