Môi trường lao động

Trang chủ > Quan trắc môi trường > Môi trường lao động

Môi trường lao động là tất cả những điều kiện, yếu tố và tình huống mà người lao động phải tiếp xúc và làm việc trong quá trình thực hiện công việc hàng ngày.