Hiệu chuẩn thiết bị đo

Trang chủ > Huấn luyện an toàn lao động > Luật và Quy Định Lao Động > Quy định an toàn lao động > Hiệu chuẩn thiết bị đo

Quá trình hiệu chuẩn giúp đảm bảo rằng thiết bị đo cung cấp các giá trị đo chính xác và đáng tin cậy. Điều này rất quan trọng trong các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao như trong ngành sản xuất, nghiên cứu, y tế, và các lĩnh vực khác.