Hóa chất

Trang chủ > Huấn luyện an toàn lao động > An toàn theo lĩnh vực > Hóa chất

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trong ngành hóa chất giúp nhân viên nhận biết, đánh giá và xử lý an toàn các chất độc hại trong quá trình sản xuất và sử dụng hóa chất.