Quan trắc môi trường

Trang chủ > Quan trắc môi trường

Quan trắc môi trường là thu thập, phân tích và đánh giá các yếu tố môi trường tại nơi làm việc có thể gây hại đến sức khỏe người lao động. Từ đó có các giải pháp nhằm giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp.