Hoạt động quan trắc môi trường lao động

Trang chủ > Quan trắc môi trường > Môi trường lao động > Hoạt động quan trắc môi trường lao động

Hoạt động quan trắc môi trường lao động là quá trình đo lường và theo dõi các yếu tố môi trường trong môi trường làm việc để đánh giá mức độ an toàn và ảnh hưởng đối với sức khỏe của người lao động.