Nhận dạng và phòng ngừa

Trang chủ > Huấn luyện an toàn lao động > Nhận dạng và phòng ngừa

Nhận dạng mối nguy hiểm và thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động là một phần quan trọng của Huấn luyện an toàn lao động trong môi trường làm việc. Tiến hành đánh giá rủi ro là bước quan trọng để xác định các mối nguy hiểm có thể gây ra tai nạn lao động.