Kiến thức an toàn lao động

Trang chủ > Huấn luyện an toàn lao động > Học và lấy chứng chỉ > Kiến thức an toàn lao động

Kiến thức an toàn lao động là những hiểu biết và thông tin về các nguy cơ, rủi ro, và biện pháp an toàn cần thiết để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người làm việc trong môi trường công việc.