Chứng chỉ đào tạo về quan trắc môi trường lao động

Là mẫu giấy chứng nhận được viện trưởng Cục quân y viện y học dự phòng quân đội cấp cho Ông Lê Tiến Dũng, chứng minh năng lực trở thành chuyên viên quan trắc môi trường lao động.