Chứng nhận giảng viên huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Là mẫu giấy chứng nhận được cục trưởng cục an toàn lao động cấp cho Ông Nguyễn Ngọc Anh Huy, chứng minh năng lực trở thành giảng viên huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

BẰNG CẤP GIẢNG VIÊN HUẤN LUYỆN

Là chứng nhận chuyên môn cấp cho Ông Nguyễn Ngọc Anh Huy, chứng minh năng lực nghiệp vụ trong lĩnh vực kiến trúc công trình.