Quan trắc môi trường xung quanh là quá trình đo lường các yếu tố môi trường xung quanh như khí thải, nước, đất, tiếng ồn, và ánh sáng để đánh giá tình trạng môi trường và giám sát sự thay đổi của nó. Quan trắc môi trường có thể được thực hiện bởi các tổ chức chính phủ hoặc tư nhân, sử dụng các thiết bị đo lường và phân tích để đo lường và phân tích các thông số môi trường. Các dữ liệu thu thập được từ quan trắc môi trường cung cấp thông tin quan trọng về sức khỏe con người và sự phát triển bền vững, đồng thời cũng giúp các nhà quản lý môi trường đưa ra các quyết định hợp lý về việc quản lý và bảo vệ môi trường.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.