An toàn lao động khi làm việc với thiết bị áp lực

Câu 1: Mục đích của công tác an toàn - vệ sinh lao động là gì?

Câu 2: Theo Bộ luật lao động 2012 ngày 18/6/2012, người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ trong công tác AT-VSLĐ?

Câu 3: Anh (chị) hãy chỉ ra đáp án đúng và đầy đủ về các điều kiện để người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật

Câu 4: Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật lao động 2012 thì được được nghỉ giữa giờ ít nhất là bao nhiêu phút, tính vào thời giờ làm việc

Câu 5: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 6: Người lao đông̣ khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 7: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn.

Câu 8: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 9: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ bao nhiêu năm 1 lần

Câu 10: Hành vi nào sau đây bị cấm trong công tác an toàn vệ sinh lao động?

Câu 11: Các nguyên nhân gây ra sư ̣cố đối với thiết bi áp lực.

Câu 12: Khi vận hành bình cần đảm bảo

Câu 13: Các buồng của kho bảo quản chai khi ́ đươc phép chứa bao nhiêu thể tich kh́ í cháy/khí độc ở mỗi ngăn tường chống cháy

Câu 14: Yêu cầu thiết kế khi lắp đặt ṇồi hơi và thiết bi ̣áp lưc cố định

Câu 15: Chỉ được phép lắp đặt nồi hơi trên tầng, dưới gầm và nhà có năng suất sinh hơi không quá:

Câu 16: Áp suất làm việc lớn nhất của nồi hơi khi có vách ngăn an toàn

Câu 17: Các yêu cầu an toàn đối với áp kế và van an toàn

Câu 18: Để an toàn khi cất trữ, bảo quản thiết bị áp lực là các chai chứa khí và bình kh̀í nén cần

Câu 19: Phạm vi khoảng cách an toàn xung quanh kho bảo quản chai chứa khí nén đối với các vật liệu dê ̃ cháy và các hoat động liên quan đến lửa là bao nhiêu

Câu 20: Môt công nhân đang vận hành thiết bi ̣áp lưc không may xảy ra tai nạn bi ̣bỏng nhiệt, cần sơ cấp cứu tai chỗ như thế nào

Trả lời