AN TOÀN LAO ĐỘNG THEO LĨNH VỰC

Mỗi lĩnh vực cũng có các quy định và tiêu chuẩn riêng, cũng như các cách tiếp cận riêng để giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Điều này đòi hỏi người làm việc và quản lý hiểu rõ về các rủi ro cụ thể trong ngành của họ và áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp.


Xây dựng

Hóa chất

Ngành điện

Dầu khí

Nông nghiệp

Ngành Y tế