An toàn lao động nhóm 5 (đề số 1)

Họ và tên
Email
Đơn vị công tác
Câu 1: Những đối tượng dưới đây, đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo Luật an toàn vệ sinh lao động từ 1.7.2016

Câu 2: các yếu tố nguy hiểm xuất hiện trong quá trình lao động sản xuất là

Câu 3: Các yếu tố có hại gây nên bệnh nghề nghiệp là

Câu 4: Những thông tư nào của Bộ lao động - Thương binh & Xã hội nói về thực hiện chế độ Bồi dưỡng bằng hiện vật theo 4 mức cho Người lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc độc hại, nguy hiểm nhóm lao động loại IV, V, VI:

Câu 5: Theo NĐ 39/CP/2016 Ban hành ngày 15/05/2016 hướng dẫn việc khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động. Thẩm quyền điều tra tai nạn lao động tại cơ sở

Câu 6: Cơ sở lao động khi tổ chức tự kiểm tra, cần phải kiểm tra theo nội dung và hình thức theo Thông tư số 07/2016 LTBLĐTBXH ngày 15/05/2016 của Bộ lao động - thương binh & xã hội quy định gồm

Câu 7: Phương thức tự kiểm tra ở doanh nghiệp theo Thông tư số 07/2016/LTBLĐTBXH ngày 15/05/2016 của Bộ lao động - thương binh & xã hội qui định gồm mấy cấp

Câu 8: Theo điều 7 quy định chi tiết của luật an toàn vệ sinh lao động có Hiệu lực ngày 1/7/2016 về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Người sử dụng lao động có mấy nghĩa vụ? có mấy quyền

Câu 9: Theo điều 6 quy định chi tiết của Luật an toàn vệ sinh lao động có Hiệu lực ngày 1/7/2016 về an toàn lao động, vệ sinh lao động Người lao động có mấy nghĩa vụ? có mấy quyền

Câu 10: Trong truyền động, chuyển động của máy, thiết bị cơ khí có máy vùng nguy hiểm thường gặp

Trả lời