Quan trắc môi trường lao động tại Công Ty TNHH JY TRADING VINA

Quan trắc môi trường lao động tại Công Ty TNHH JY TRADING VINA

Buổi quan trắc môi trường lao động tại Công Ty TNHH JY TRADING VINA là quá trình thu thập, đánh giá, phân tích các chỉ tiêu từ các yếu tố lao động.

CÔNG TY TNHH JY TRADING VINA

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Hoạt động quan trắc môi trường lao động được tổ chức vào ngày 15/05/2022 tại Công Ty TNHH JY TRADING VINA. Đơn vị tổ chức thực hiện buổi quan trắc môi trường lao động là Công Ty TNHH Huấn luyện an toàn và Quan trắc môi trường Nam Việt. Chuyên viên thực hiện quan trắc chính trong buổi quan trắc môi trường lao động là Ông Lê Tiến Dũng.

5/5 (1 Review)

Trả lời