Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động khai thác than (coal)

Câu 1: Đâu là một nguy cơ chính liên quan đến an toàn lao động trong môi trường khai thác than?

Câu 2: Các biện pháp an toàn nào nên được áp dụng để giảm thiểu nguy cơ tai nạn trong nhà máy khai thác than?

Câu 3: Những điều sau đây không phải là một phương pháp an toàn để xử lý chất thải than

Câu 4: Trong môi trường khai thác than, điều gì gây nguy hiểm nhất đối với sức khỏe của công nhân?

Câu 5: Trong trường hợp phát hiện khí CO (carbon monoxide) trong không khí, công nhân nên làm gì đầu tiên?

Câu 6: Đâu là biện pháp phòng cháy nổ phổ biến trong nhà máy khai thác than?

Câu 7: Trong nhà máy khai thác than, việc đào tạo an toàn lao động bắt buộc

Câu 8: Nơi nào sau đây là một vùng nguy hiểm trong nhà máy khai thác than?

Câu 9: Trong trường hợp có sự cố nghiêm trọng trong nhà máy khai thác than, điều gì là ưu tiên hàng đầu?

Câu 10: Trong việc sử dụng máy móc khai thác than, công nhân nên

Câu 11: Mục đích của công tác an toàn - vệ sinh lao động là gì?

Câu 12: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định của Bộ luật lao động 2020 thì được được nghỉ giữa giờ ít nhất là bao nhiêu phút, tính vào thời giờ làm việc

Câu 15: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 16: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 17: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Câu 18: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 19: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 20: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao động được hương trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN,BNN

Trả lời