Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất xà phòng (soap)

Câu 1: Hóa chất nào sau đây KHÔNG được sử dụng phổ biến trong sản xuất nước xà phòng?

Câu 2: Khi tiếp xúc với hóa chất NaOH, biện pháp phòng ngừa nào sau đây là QUAN TRỌNG NHẤT?

Câu 3: Trong quá trình sản xuất nước xà phòng, khu vực nào có nguy cơ cháy nổ cao nhất?

Câu 4: Khi xảy ra sự cố tràn hóa chất, thao tác nào sau đây là SAI?

Câu 5: Thiết bị bảo hộ lao động nào sau đây KHÔNG cần thiết khi làm việc trong khu vực nấu xà phòng?

Câu 6: Sau khi hoàn thành công việc, biện pháp nào sau đây là QUAN TRỌNG NHẤT để đảm bảo an toàn lao động?

Câu 7: Biểu tượng nào sau đây KHÔNG biểu thị cho hóa chất nguy hiểm?

Câu 8: Khi sử dụng hóa chất trong sản xuất nước xà phòng, cần lưu ý những điều nào sau đây?

Câu 9: Quy trình xử lý sự cố tràn hóa chất nào sau đây là SAI?

Câu 10: Đối với người lao động tham gia sản xuất nước xà phòng, việc tham gia tập huấn an toàn lao động định kỳ là QUY ĐỊNH BẮT BUỘC hay KHUYẾN KHÍCH?

Câu 11: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 12: Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định của Bộ luật lao động 2020 thì được được nghỉ giữa giờ ít nhất là bao nhiêu phút, tính vào thời giờ làm việc

Câu 13: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 14: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Anh (chị) hãy chỉ ra đáp án đúng và đầy đủ về các điều kiện để người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật

Câu 17: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 18: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 19: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 20: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Trả lời