Quan trắc môi trường lao động tại Công ty TNHH HOTOSU

Quan trắc môi trường lao động tại Công ty TNHH HOTOSU

Buổi quan trắc môi trường lao động tại Công ty TNHH HOTOSU là quá trình thu thập, đánh giá, phân tích các chỉ tiêu từ các yếu tố lao động.

Công ty TNHH HOTOSU


THÔNG TIN TỔNG QUAN

Hoạt động quan trắc môi trường lao động được tổ chức vào ngày 11/05/2023 tại Công ty TNHH HOTOSU. Đơn vị tổ chức thực hiện buổi quan trắc môi trường lao động là Công Ty TNHH Huấn luyện an toàn và Quan trắc môi trường Nam Việt. Chuyên viên thực hiện quan trắc chính trong buổi quan trắc môi trường lao động là Bà Phan Thị Kim Duyên.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời