Bệnh nghề nghiệp

Trang chủ > Quan trắc môi trường > Môi trường lao động > Bệnh nghề nghiệp > Trang 4

Bệnh nghề nghiệp là những bệnh tình hoặc tác động xấu đến sức khỏe mà người lao động có thể phải đối mặt do việc làm của họ trong môi trường lao động.