Chứng chỉ an toàn lao động

Trang chủ > Huấn luyện an toàn lao động > Học và lấy chứng chỉ > Chứng chỉ an toàn lao động

Chứng chỉ an toàn lao động là một tài liệu chứng nhận mà cá nhân hoặc người lao động nhận được sau khi hoàn thành một khóa học hoặc đào tạo về an toàn lao động. Chứng chỉ này chứng minh rằng người đó đã đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc một cách an toàn trong môi trường làm việc.